CZYM JEST NAUCZANIE INDYWIDUALNE?

Jest to system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. Nauczanie indywidualne jest przyznawane uczniowi na podstawie specjalnego orzeczenia wydanego przez uprawnioną do tego poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców.

DLA KOGO?

W naszej szkole istnieje możliwość realizowania nauczania indywidualnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły w systemie tradycyjnym.

CO ZROBIĆ?

Warunkiem realizacji nauczania indywidualnego jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ (poradnia psychologiczno-pedagogiczna) potwierdzającego wskazanie do nauczania indywidualnego.

ILE GODZIN?

Ilość godzin objęta nauczaniem indywidualnym określona jest w Rozporządzeniu o nauczaniu indywidualnym. Szkoła może przyznać dodatkowe godziny poza tymi podanymi w rozporządzeniu. Są to godziny w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji.

PODSTAWA PROGRAMOWA

W ramach nauczania indywidualnego realizujemy ustawowo określoną podstawę programową. Dla każdego ucznia przygotowywany jest również Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). IPET jest dostosowany do możliwości ucznia wynikających z rodzaju niepełnosprawności zawiera cele i plany edukacyjne na każdy rok szkolny.

ZAJĘCIA W DOMU?

Jako placówka oświatowa mamy obowiązek umożliwić uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym kontakt z rówieśnikami. Jeżeli stan psychofizyczny umożliwia realizację części zajęć w siedzibie placówki, nasza szkoła informuje o tym rodziców/opiekunów dziecka i przedstawia swój plan. Uczestnictwo dziecka objętego nauczaniem indywidualnym w życiu szkoły jest dla niego bardzo ważne. Pozwala na kontakt z rówieśnikami, integrację, uczenie się życia w grupie. Wszystko to przekłada się z kolei na rozwój społeczno-emocjonalny ucznia.

CENA

Jesteśmy placówką niepubliczną. Koszt miesięczny ustalany jest indywidualnie. Zależy od przyjętego planu obejmującego ilość godzin oraz liczbę dni w tygodniu, podczas których będzie realizowane nauczanie indywidualne.